สายเคเบิลอิเล็กโทรดตะกั่ว

ecg electrode cable, electrode lead wires, ecg lead cable.