สายเคเบิล RF Jumper

สายโคแอกเชียล rf, สายจัมเปอร์ coax, สายเสาอากาศ rf.